Aktualizacja dostępności z dnia 26.03.2021:

Pobierz raport dostępności z dnia 26.03.2021.

Aktualizacja dostępności z dnia 29.10.2020:

Do strony internetowej wprowadzono następującą funkcjonalość:

Treść deklaracji dostępności z dnia 01.09.2020:

Dom Kultury  w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Rawiczu

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

wejście główne od strony plant, gdzie można dostać się tylko schodami (udostępniane przeważnie na wydarzenia artystyczne odbywające się w  sali widowiskowej)

wejście boczne od strony Straży Pożarnej prowadzące do sali witrażowej i widowiskowej oraz administracji - tutaj można dostać się schodami lub platformą dla osób niepełnosprawnych z dojazdem na półpiętro oraz toalet (z wejścia korzystają pracownicy oraz petenci)

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W obiekcie funkcjonuje domofon umożliwiający przywołanie pracownika do drzwi wejściowych.

Udogodnienia

Obecnie przeprowadzane są prace w celu wprowadzenia udogodnień  

Osoba odpowiedzialna za: