Pierwszą formą obecnego Domu Kultury był tzw. Dom Społeczny, który swą działalność rozpoczął 1 stycznia 1946 roku. Inicjatorem zorganizowania tej placówki był ówczesny Inspektor Szkolny i Instruktor Inspektoratu w Rawiczu - Władysław Jarczewski.


Działalność kulturalną w ramach Domu Społecznego zorganizowano w zaadoptowanym na ten cel budynku szkolnym przy Wałach J. Dąbrowskiego. Organizatorami tej działalności byli wspomniany już W. Jarczewski oraz Jan Spychała – pierwszy społeczny kierownik tej placówki. Nowopowstałej placówce już od pierwszych dni sprzyjało ogromne zainteresowanie i sympatia mieszkańców Rawicza, co wyrażało się znaczną ilością jak i różnorodnością zespołów oraz organizowanych imprez. Po dwóch latach pracy pod kierownictwem Mariana Straburzyńskiego okazało się, że zajmowany budynek jest już za ciasny. Powstała wówczas inicjatywa przeniesienia całej działalności do gmachu byłej „Strzelnicy”. Dokonano przejęcia obiektu od byłego właściciela – Bractwa Kurkowego.

W dniu 16 lipca 1949 roku Powiatowy Związek Samorządowy przy Wydziale Powiatowym w Rawiczu przejął budynek z przeznaczeniem na cele kultury. Ponieważ budynek był pusty i zdewastowany działaniami II wojny światowej zabezpieczono go i poddano generalnemu remontowi. Oficjalne otwarcie Powiatowego Domu Kultury odbyło się w czerwcu 1950 roku. Nastąpił okres renesansu i świetności tej placówki. Zorganizowano tutaj pierwszy Powiatowy Ośrodek Instrukcyjno – Metodyczny, a w parku PDK wprowadzono mało znaną i popularną jeszcze wówczas formę wczasów letnich i tzw. zieloną świetlicę. W 1952 roku w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy dom kultury Powiatowy Dom Kultury w Rawiczu zdobywa I miejsce i tym samym zostaje najlepszym w Polsce.

W 1975 roku z chwilą wprowadzenia reformy podziału administracyjnego Polski, Powiatowy Dom Kultury zostaje Filią Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie, a następnie Miejsko – Gminnym Domem Kultury, zwanym w skrócie Domem Kultury w Rawiczu.

Obecnie Dom Kultury w Rawiczu pod względem administracyjnym podlega Radzie Miejskiej w Rawiczu a merytorycznie Wydziałowi Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

dk  dk2