1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 533667-N-2018

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. oferta wraz z załącznikami

4. projekt umowy

5. przedmiary robót wraz z koszt. zerowymi

6. Szczegółowe specyfikacje techniczne

7. projekty budowlane

8. informacja z otwarcia ofert

9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2 i 3

10. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500115641-N-2018