Newsletter

dodaj

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY DK-02/213/2018 na Przebudowę placu utwardzonego przy Domu Kultury w Rawiczu.

ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 519520-N-2018

2. SIWZ

3. Oferta wraz z załącznikami

4. Projekt umowy

5. Przedmiar robót  wraz z kosztorysem zerowym

6. Projekt budowlany

7. Specyfikacja techniczna Plac DK

8. informacja z otwarcia ofert

9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DK-01/213/2018 na Renowację obiektów Domu Kultury w Rawiczu.

ZAŁĄCZNIKI

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 533667-N-2018

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. oferta wraz z załącznikami

4. projekt umowy

5. przedmiary robót wraz z koszt. zerowymi

6. Szczegółowe specyfikacje techniczne

7. projekty budowlane

8. informacja z otwarcia ofert

9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2 i 3

10. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500115641-N-2018

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR DK-02/213/2017

REMONT INSTALACJIELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W DOMU KULTURY W RAWICZU

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz inne roboty ogólnobudowlane w budynku Domu Kultury w Rawiczu przy ul. Targowej 1.Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rejestru 898/Wlkp/A

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 549062-N-2017

2.SIWZ

3.Wzór oferty wraz z zał.

4. Projekt umowy

5.Przedmiar+koszt.0

6. Projekt budowlany cz.opisowa

7.Projekt budowlany cz.graficzna

8.STWiORB

9. Informacja z otwarcia ofert

10. zawiadomienie o wyborze oferty

11.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500017434-N-2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIEWAŻNIONY PRZETARG NIEOGRANICZONY NR DK-01/213/2017

REMONT INSTALACJIELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W DOMU KULTURY W RAWICZU

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz inne roboty ogólnobudowlane w budynku Domu Kultury w Rawiczu przy ul. Targowej 1.Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rejestru 898/Wlkp/A

1. ogłoszenie o zamówieniu nr 531685-2017

2. SIWZ

3. wzór oferty wraz z zał.

4. projekt umowy

5. przedmiar + koszt.0

6. Projekt budowlany - część opisowa

7. Projekt budowlany - częśc graficzna

8. STWiORB

UWAGA!!!!!! W dniu 27.06.2017 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 1 do SIWZ oraz ogłoszenie o zmienie ogłoszenia  nr 500001299-N-2017. 

9. wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500001299-N-2017

UWAGA!!!!!! W dniu 30.06.2017 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 2 oraz zamieszczono nowy przedmiar oraz kosztorys zerowy.

11. wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

12. AKTUALNY przedmiar+ koszt.0

13. Informacja z otwarcia oferty.

UWAGA!!!!!! W dniu 10.07.2017 r. zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

14. zawiadomienie  o unieważnienu postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DK/01/230/2017

Doświetlenie Parku przy Domu Kultury w Rawiczu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych elektrycznych polegających na budowie oświetlenia parku przy Domu Kultury w Rawiczu zgodnie z założeniami, wytycznymi i wymaganiami zawartymi wdokumentacji zgłoszeniowej dla tego zadania oraz kosztorysie. 

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Zapytanie ofertowe

3. Projekt umowy

4. Wzór oferty

5. Projekt, ST, pozwolenie, decyzja

6. Przedmiar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DK DK-08/230/2016

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wyminie sześciu okien  w Domu Kultury w Rawiczu zgodnie z założeniami, wytycznymi i wymaganiami zawartymi w zakresie prac dla tego zadania oraz kosztorysie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rejestru 898/Wlkp/A

1. zaproszenie do złożenia ofert

2. zapytanie ofertowe 

3. projekt umowy

4. wzór oferty wraz z załącznikami

5. przedmiar oraz zdjęcia poglądowe

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY NR DK-04/213/2016

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz inne roboty ogólnobudowlane w budynku Domu Kultury w Rawiczu.Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rejestru 898/Wlkp/A

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami

4. Projekt umowy

5. przedmiar robót wraz z kosztrysem zerowym 

6. Projekt budowlany wraz z wydanymi decyzjami

7. Specyfikacja techniczna 

 

 

UWAGA. W dniu 04.08.2016r zamieszczono wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.

- wyjaśnienie nr 1

------------------------------------------------------------------------------------------------

 


UWAGA
. W dniu 24.08.2016 r zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

- ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia 

UWAGA. W dniu 18.08.2016r. zamieszczono zawiadomienie o wyniku postepowania.

- zawiadomienie o wyniku postepowania

UWAGA. W dniu 11.07.2016r zamieszczono wyjaśnienia nr 2 do SIWZ.

- wyjaśnienie nr 2

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Przetarg Nieograniczony nr DK-03/213/2016

UWAGA.W dniu 07.07.2016 r. zamieszczono wyjaśnienia nr 1 do SIWZ  i zmieniono termin składania ofert.

wyjaśnienie nr 1

zmiana terminu

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR DK-03/213/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury wraz z przebudową nawierzchni utwardzonych na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu w ramach etapu I części A.

 

1.     ogłoszenie o zamówieniu Nr 105067- 2016

2.     SIWZ nr DK-03/213/2016

3.     wzór oferty wraz z załącznikami

4.     projekt umowy

5.     przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym

6.     projekt budowlany zamienny (część opisowa i graficzna)

7.     specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR DK-02/213/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury wraz z przebudową nawierzchni utwardzonych na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu w ramach etapu I części A.

1.    ogłoszenie o zamówieniu Nr 69165-2016
2.    SIWZ nr DK-02/213/2016
3.    wzór oferty wraz z załącznikami
4.    projekt umowy
5.    przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym
6.    projekt budowlany zamienny (część opisowa i graficzna)
7.    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawy DK-01/213/2016

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury oraz przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu – etap I część A


UWAGA 

W dniu 8 kwietnia 2016r. zamieszczono wyjaśnienia nr 2 do SIWZ wraz z aktualnym przedmiarem i kosztorysem zerowym.
W dniu 7 kwietnia 2016r. zamieszczono wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, wraz z załącznikami.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury wraz z przebudową nawierzchni utwardzonych na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu w ramach etapu I części A.

Dokumenty do pobrania
1. ogłoszenie o zamówieniu Nr 30899-2016
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nr DK-01/213/2016
3. wzór oferty wraz z załącznikami
4. projekt umowy
5. przedmiar wraz z kosztorysem zerowym
6. projekt budowlany zamienny (część opisowa i graficzna)
7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

8. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
9. Uzupełnienie dokumenatcaji Wypis z rejestru gruntów (do wyj. nr 1)
10. Uzupełnienie dokumenatcaji Pozwolenie konserwatora, decyzja budowlana (do wyj. nr 1)

11. Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
12. AKTUALNY przedmiar wraz z kosztorysem zerowym (do wyj. nr 2)

------------------------------------------------------------------------------------------

-ZAPYTANIE OFERTOWE - DOBOTY BUDOWLANE DK/06/230/2015

Remont toalet w kawiarni artystycznej W Starym Kinie w Domu Kultury w Rawiczu 

Zakres prac obejmuje 

 

a) Wykonanie robót rozbiórkowych polegających na rozebraniu wykładziny ściennej, zerwanie tapet, demontaż armatury sanitarnej, zaworów, rurociągów, podejść odpływowych.

b) Wykonanie robót branży budowlanej – osadzenie ościeżnic stalowych, wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wykonanie warstwy wyrównawczej  pod posadzki, tynków wewnętrznych, wykonanie posadzki  płytek, osadzenie ościeżnic, malowanie

c) Wykonanie robót branży sanitarnej – montaż umywalek, baterii, ustępów ze spłuczką typu „kompakt”, pisuarów, wyposażenia  higieniczno – sanitarnego,

d) Wykonania robót wentylacyjnych,


Dokumenty do pobrania 

- zaproszenie do składani ofert

- zapytanie ofertowe

- wzór oferty

- wzór umowy 

- kosztorys zerowy i przedmiar 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  DK/03/213/2015

- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU DK/03/213/2015

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane DK/03/213/2015

Przetarg nieograniczony na 

Przebudowę nawierzchni utwardzonych wraz z elementami małej architektury w parku w Rawiczu przy ul. Targowej 1, etap I, cz. 2


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenu i wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych wg dokumentacji. W zakresie robót jest także przygotowanie terenu pod nasadzenie zieleni. Inwestycja prowadzona jest na działce nr 1300/2 przy ulicy Targowej. Na przeprowadzenie w/w prac wydane zostało pozwolenie konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę. Teren parku znajduje się w obrębie pozostałości fortyfikacji ziemnych z XVII-XVIII w.  na dz. 1300/2 przy ul. Targowej nr 1 wpisanych do rejestru zbytków pod nr 504/1170/A na podst. decyzji z dnia 17-07-1970r.

Dokumenty do pobrania

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- wzór oferty

- projekt umowy

- przedmiar wraz z kosztorysem zerowym

- projekt budowlany wraz z decyzjami i pozwoleniami

- inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem

- specyfikacja techniczna

- Plac zabaw - wykonawczy:
     - plan sytuacyjny PW
     - przekroje normalne
     - rzut ukształtowania nawierzchni

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  DK/02/213/2015 

- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU DK 02-312-2015


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane DK/02/213/2015

Przetarg nieograniczony na 

Przebudowę nawierzchni utwardzonych wraz z elementami małej architektury w parku w Rawiczu przy ul. Targowej 1, etap I, cz. 2

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenu i wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych i fitness wg dokumentacji. W zakresie robót jest także przygotowanie terenu pod nasadzenie zieleni. Inwestycja prowadzona jest na działce nr 1300/2 przy ulicy Targowej. Na przeprowadzenie w/w prac wydane zostało pozwolenie konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę. Teren parku znajduje się w obrębie pozostałości fortyfikacji ziemnych z XVII-XVIII w.  na dz. 1300/2 przy ul. Targowej nr 1 wpisanych do rejestru zbytków pod nr 504/1170/A na podst. decyzji z dnia 17-07-1970r.

Dokumenty do pobrania:

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- wzór oferty

- projekt umowy

- przedmiar z kosztorysem zerowym

- projekt budownaly z decyzją i pozwoleniami

- inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem

- specyfikacjatechniczna

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOBOTY BUDOWLANE DK/03/230/2015

Wymiana stolarki okiennej na Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu

Zakres prac obejmuje 

Wymiana dwóch okien oraz dwoje drzwi (2 sztuki drzwi oznaczonych na rysunkach symbolem OK 18 oraz dwóch okien OK19) wraz z obróbką i robotami malarskimi na ścianach Sali Widowiskowej wychodzącej na balkon i park. Szczegółowe wymiary i parametry okien są zawarte w projekcie  budowlanym remontu Domu Kultury w Rawiczu (dokumentacja do wglądu w księgowości Domu Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1. ) Gipsowanie i przecieranie gipsów, malowanie farbami emulsyjnymi wnęk okiennych.

Dokumenty do pobrania 

- Zaproszeniedo złożenia ofert

- Zapytanie ofertowe

- Wzór oferty z załącznikami

- Wzór umowy

- Zakres prac 

- Rysunki, decyzje, pozwolenia

- Kosztorys,rzedmiar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DK - 01/213/2015

 - Zawiadomienie u unieważnienu przetargu DK/01/213/2015

data zamieszczenie 09-06-2015

UWAGA w dniu 28 maja 2015 zamieszczono wyjaśnienia do zapytania. 

- Treść zapytania oraz wyjaśnienia.

 

UWAGA !!!!!  w dniu 28 maja 2015 zamieszczono zaktualizowany kosztoryS z usuniętą poz 59

- Kosztoryz wraz z przedmiarem 

 

 

------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony na 

Przebudowę nawierzchni utwardzonych wraz z elementami małej architektury w parku w Rawiczu przy ul. Targowej 1, etap I, cz. 2

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenu i wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych i fitness wg dokumentacji. W zakresie robót jest także przygotowanie terenu pod nasadzenie zieleni. Inwestycja prowadzona jest na działce nr 1300/2 przy ulicy Targowej. Na przeprowadzenie w/w prac wydane zostało pozwolenie konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę. Teren parku znajduje się w obrębie pozostałości fortyfikacji ziemnych z XVII-XVIII w.  na dz. 1300/2 przy ul. Targowej nr 1 wpisanych do rejestru zbytków pod nr 504/1170/A na podst. decyzji z dnia 17-07-1970r.

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- SIWZ

- WZÓR OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI

- PROJEKT UMOWY

- PRZEDMIAR ROBÓT Z KOSZTORYSEM ZEROWYM

- PROJEKT BUDOWLANY Z DECYZJĄ I POZWOLENIAMI

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ  DRZEWOSTANEM


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DK - 02/213/2014 


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony na 

Przebudowę nawierzchni utwardzonych wraz z elementami małej architektury w parku w Rawiczu przy ul. Targowej 1, etap I, cz. 1

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni utwardzonych, wykonaniu prac rozbiórkowych oraz ziemnych powierzchniowych, przygotowanie terenu do wykonania nawierzchni z miału kamiennego oraz nawierzchni poliuretanowej, a także przeprowadzenie wycinki drzew na działce nr 1300/2 przy ulicy Targowej. Na przeprowadzenie w/w prac wydane zostało pozwolenie konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę. Teren parku znajduje się w obrębie pozostałości fortyfikacji ziemnych z XVII-XVIII w. na dz. 1300/2 przy ul. Targowej nr 1 wpisanych do rejestru zbytków pod nr 504/1170/A na podst. decyzji z dnia 17-09-1970r.

 - Ogłoszenie o zamówieniu

 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 - Wzór oferty z załącznikami

 - Projekt umowy

 - Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym  

 - Projekt budowlany z decyzją i pozwoleniami

 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Inwentaryzacja  zieleni wraz z gospodarką drzewostanem

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia:

 - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA: W dniu 26.08.2014 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 1

UWAGA: W dniu 26.08.2014 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 2 

 

DK - 01/213/2014

Remont pokrycia dachu Domu Kultury w Rawiczu.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegajace na pokrycia dachowego wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi oraz wieżą. Powierzchnia zabudowy remontowanego budynku Domu Kultury 1200m2. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 898/WLKP/A.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Wzór oferty z załącznikami

- Projekt umowy 

- Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym   NIEAKTUALNY

- Projekt budowlany z decyzją i pozwoleniem

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 - Przedmia robót wraz z kosztorysem zerowym  AKTUALNY

 

Wyjaśnienia

Wyjaśnienie nr 1 - odpowiedź na zapytanie

Wyjaśnienie nr 2 - odpowiedź na zapytanie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

- zawiadomienie o wybore najkorzystniejszej oferty DK/01/213/2014

Ogłoszenie o udziału zamówienia - Roboty budowlane:

- ogłoszenie nr 309234-2014 - data umieszczenia 17.09.2014

 

Podmiot ogłaszający:

 

Dyrektor Domu Kultury działający w imieniu Domu Kultury w Rawiczu.

63-900 Rawicz, ul. Targowa 1

tel. 0/65 546 10 16

NIP: 699-14-65-676

REGON: 410513883

data utworzenia: 22.08.2014